Birim Adı

Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü

Alt Birim Adı

 -

Görev Unvanı

Merkez Müdürü

Üst Yönetici/Yöneticileri (Görevin Bağlı Olduğu Unvan)

Rektör

Astları

Müdür Yardımcısı, İdari ve Eğitim Koordinatörleri, Memur

Görev Devri

Müdür Yardımcısı

Görev Alanı

  

Sürekli Eğitim Merkezi faaliyetleri

Temel Görev ve Sorumlulukları

Merkez Müdürü;

Sürekli Eğitim Merkezi Döner Sermaye Harcama Yetkilisidir.

Sürekli Eğitim Merkezi Yönetim Kurulu Üyesidir.

 

a)Yönetim Kurulunun hazırladığı çalışma programını ve aldığı kararları uygulamak,

b)Yönetimi altındaki birimlerin Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmalarını sağlamak,

c)Merkezin faaliyet alanları ile ilgili olarak ilgililerle görüşmeler yapmak,

ç)Projeler hazırlamak ya da hazırlatmak, ihalelere katılmak ya da SEM’in ihalelerine katılımı sağlamak, sözleşmeler yapmak ve yükümlülük altına girmek,

d)Fakülteler ,enstitüler ,yüksekokullar ,meslek yüksek okulları, diğer araştırma ve uygulama merkezleri ile Rektörlüğe bağlı bölümlerde uygulanan SEM programları ve faaliyetleriyle ilgili eşgüdümü sağlamak ,

e)Eğitim programlarının başarılı ve amaca uygun olarak gerçekleşmesi için gerekli önlemleri almak,

f)Yıl sonunla Rektörlüğü Merkezin çalışmaları hakkında rapor vermek.

 Yetkileri

Sürekli Eğitim Merkezinin tüm işleyiş ve yönetiminden sorumlu en üst yetkilidir.

Harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikleri ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve bu kanun çerçevesinde yapmaları gereken diğer iş ve işlemlerden sorumludur.

 

Yasal Dayanak

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Rektör tarafından görevlendirilme  

Yetkinlik

(Aranan Nitelikler)

Rektör tarafından belirlenir.


Başa Dön